اس ام اس عاشقانه | اس ام اس جدید - جوک لند jokland.ir

اس ام اس,اس ام اس عاشقانه,اس ام اس خنده دار,اس ام اس تولد ,دلتنگی,جدید

خرید شارژ

محبوب های دیروز

پر بیننده های امروز

مناجات

نوشته شده در 17 / 4 / 1394 ساعت 14:29

اس ام اس

خدايا؛

بزرگ شدن کار سختي است!

هر گاه مرا لايق بزرگ شدن دانستي، به من دانشي ببخش تا روياي هيچکس را نابود نکنم

و براي قلب تمامي انسان ها ارزش قايل شوم تا بزرگتر شدنم به انسان‌تر شدنم معنا دهد.....

خدایا حجم دلتنگی هایم وسیع است

و پر و بالم بسته...

اینگونه بگویم

اسیر وابستگی های دنیا شده ام...

دلم آرامش میخواهد

 ذره ای... لحظه ای... آغوشی بی دغدغه تر از آغوشت سراغ ندارم... مرا در حریم آغوشت جا کن ...

که بسیار محتاج تسکینم

تنهایی

نوشته شده در 17 / 4 / 1394 ساعت 14:27

اس ام اس

ﺁﺩﻡ ﻫﺎ

ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻧﻤﯿﺎﻥ

ﮔﺎﻫﯽ

ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﺎﻥ ....

عدالت

نوشته شده در 17 / 4 / 1394 ساعت 14:26

اس ام اس

ﺣﺴــــﺎﺏ ﻭ ﮐـــﺘﺎﺏ ﺩﻧﯿـــﺎ ﺭﻭ ﮐـــﻪ ﻭﺭﻕ ﻣﯽ ﺯﺩﻡ !!!...

 ﺍﺯ ﻓﺮﻣــــﻮﻝ ﻋـــﺪﺍﻟﺘﺶ ﺧـــﻮﺷــــﻢ ﺍﻭﻣـــــﺪ !!!...

 ﻫـــــﺮ ﭼــــﯿﺰﯼ ﺭﻭ " ﺑﮕــــﯿﺮﯼ " ﮐﻪ ﭘﺸــﺘـﺶ "ﺁﻩ ﻭ ﺍﻟـــﺘﻤﺎﺳــﻪ !!!..."

 یه ﭼــــﯿﺰﯼ ﺭﻭ ﺑـﺎﯾﺪ " ﭘﺲ ﺑـــﺪﯼ " ﮐﻪ ﺍﺳــــﻤﺶ " ﺗﻘـــــــﺎﺻﻪ !!!..."

عاشقانه

نوشته شده در 17 / 4 / 1394 ساعت 14:23

اس ام اس

"وتو کـاش می دانستی

ﮐﻪ ﺷﺎﺩﯼ ﺍﺕ...

ﺩﻧﯿـاﯼ ﻣـن ﺍﺳﺖ...

ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻫﺖ... ﻭﯾﺮﺍﻧــــــﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﻢ!

ﻭ ﻫﯿـــــﭻ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﻨــــﺪﻩ ﻫﺎﯾﺖ

ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﻣﯽ ﺭﺳﻢ.

ﺍﻣـــّﺎ

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﻧﺸﺎﻧﺖ ﺩﻫﻢ

ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻔﺴــﻢ.

ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ..

عاشــقانه ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻤـــﺖ!"

تنهایی

نوشته شده در 17 / 4 / 1394 ساعت 14:18

اس ام اس

بعضــــــــــے وقتا یکـــــیو دوست دارے....

ولــــــــــے شرایط یه جوریه....

کــــــــــه هیچوقت نمیشه بهش برسے....

اونوقــــــــــته که مجبورے....

خودتــــــــــو کم کم دور کنــــــــــے....

سردشــــــــــے....

حاضــــــــــرے خودت اذیتــــــــــ شے....

حاضــــــــــرے خودت تنـــــهایـــــے...

همه ے دردا رو تحمل کنــــــــــي....

تا اونــــــــــیکه دوستش دارے اذیت نشه ....

مجبــــــــــورے بهش بگـــــے دیگه نمیخوامت ....

دیــــــــــگه دوست ندارم ....

گفتن این حرفا واســــــــــه آدم خیلـــــے سخته ....

قلبــــــــــت از گفتنــــــــــش درد میگیــــــــــره ....

ولــــــــــے طرفـــــ مقابلــــــــــت ....

هیچــــــــــکدوم از اینا رونمیدونــــــــــه ....

فقط بهت میـــــگه نامــــــــــرد ....

میگـــــه قلبــــــــــمو شکستے....

تنهام گداشـــــے....

کــــــــــاش همدیـــــگر رو درک میــــــــــکردیم....

کاش میفــــــــــهمیدیم ....

همیشه اونـــــے که میره... بے معرفــــــــــت نیست ....

کاش میفهمیدیــــــــــدیم....

بعضے وقتا رفتــــــــــن بهتر از موندنــــــــــه ..

...

نوشته شده در 17 / 4 / 1394 ساعت 14:15

اس ام اس

کاش کسی برایت گفته بود

که پراندن گنجشک روزه را باطل میکند

و ترساندن گربه ای

و له کردن گل های روییده لای علف های سبز

و چیدن یک یاس به بهانه بوی خوش

و نامیدن سگی به نجس

کاش کسی برایت گفته بود

وقتی روزه ای باید حواست به گنجشک ها باشد

که نپرانی شان

و به گربه ها

که با هیبت گام هایت نترسانی شان

و به گل های کوچک روییده در تنگناها

که له نکنی شان

و به یاس ها

که گلوی حیاتشان را نچینی

و به سگ های بی پناه

که اصالتشان را با واژه ای لکه دار نکنی

...

کاش کسی برایت از مبطلات روزه گفته بود

رساندن غبار غم به قلب دیگری

چشاندن شوری اشک به لب های دیگری

قی کردن اشتباه سال های خود به روی دیگری

و فرو کردن وجدان تن پرور در آب بی تفاوتی

و باقی ماندن بر جنایت سنگین بی مسئولیتی

تا اذان صبح

کاش کسی برایت گفته بود

نخوردن و نیاشامیدن ؛ روزه نیست؛

شرمساری ست.

عاشقانه

نوشته شده در 16 / 4 / 1394 ساعت 23:57

اس ام اس

ﻗﻮ ﻫﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﮏ ﻫﻤﺴﺮﯼ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺒﻞ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ

ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ . ﺍﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪﻩ

ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻏﺎﺯﯾﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﮒﺁﮔﺎﻫﯽ

ﺩﺍﺭﻧﺪ،ﻗﻮﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩ ﻫﯿﭻ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ

ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﻣﺮﮒ، ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪﺍﯼ ﺩﻧﺞ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻭﺍﺯﯼ

ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﻋﻤﺮﺷﺎﻥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺗﻤﺎﻡ

ﺁﻭﺍﺯ ﺟﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ. ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﻣﺮﮒ

ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺟﻔﺘﮕﯿﺮﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎ ﺍﺧﺮﯾﻦ

ﺁﻭﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻣﯽﺩﻫﺪ . ﻭ ﺍﯾﻦ “ﺁﻭﺍﺯ ﻗﻮ” ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺁﺧﺮﯾﻦ

ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﺮﺷﺎﻥ ﺍﺳﺖ .

ﺷﻨﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﻗﻮﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻤﯿﺮﺩ

ﻓﺮﯾﺒﻨﺪﻩ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺑﻤﯿﺮﺩ

ﺷﺐ ﻣﺮﮒ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﯽ

ﺭﻭﺩ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﯿﺮﺩ

ﺩﺭ ﺁﻥ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻏﺰﻝ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﺷﺐ

ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻏﺰﻟﻬﺎ ﺑﻤﯿﺮﺩ

ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺑﺮ ﺁﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﻍ ﺷﯿﺪﺍ

ﮐﺠﺎ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺮﺩ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻤﯿﺮﺩ

ﺷﺐ ﻣﺮﮒ ﺍﺯ ﺑﯿﻢ ﺁﻧﺠﺎ ﺷﺘﺎﺑﺪ

ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮﺩ

ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮔﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﺮﺩﻡ

ﻧﺪﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﻗﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺮﺍﺑﻤﯿﺮﺩ

ﭼﻮﺭﻭﺯﯼ ﺯ ﺁﻏﻮﺵ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺮﺁﻣﺪ

ﺷﺒﯽ ﻫﻢ ﺩﺭﺁﻏﻮﺵ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﻤﯿﺮﺩ

ﺗﻮ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﯼ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﺎﺯﮐﻦ

ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهداین قوی زیبابمیرد

خدا

نوشته شده در 16 / 4 / 1394 ساعت 23:54

اس ام اس

(وقتی چترت خداست)

بگذار ابر سرنوشت هر چقدر میخواهد ببارد.

 (وقتی دلت با خداست)

بگذار هر کس میخواهد دلت را بشکند.

 (وقتی توکلت با خداست)

بگذار هر چقدر میخواهند با تو بی انصافی کنند.

 (وقتی امیدت با خداست)

بگذار هر چقدر میخواهند نا امیدت کنند.

 (وقتی یارت خداست)

بگذار هر چقدر میخواهند نا رفیق شوند.

 (همیشه با خدا بمان. )

چتر پروردگار، بزرگترین چتر دنیاست. . .

 غم مخور ای دل غمدیده ،که ما هم خدایی داریم.......

...

نوشته شده در 16 / 4 / 1394 ساعت 23:06

اس ام اس

عشق بهتر است

 یا

 کشک،؟؟؟؟

 من می گویم کشک،

 چون کلسیم دارد و از پوکی استخوان جلوگیری می کند

 ولی عشق مغز را پوک می کند!!!

 اگر کسی استدلال بهتری داره، من نظرم عوض بشه!!!

ناگفته های شنیدنی

نوشته شده در 16 / 4 / 1394 ساعت 23:02

اس ام اس

چارلی چاپلین :دخترکم، هیچگاه هم آغوشی هایت را با عشق مقایسه نکن. هیچ مردی در رختخواب نامهربان نیست...

...

نوشته شده در 16 / 4 / 1394 ساعت 23:01

اس ام اس

فریدون مشیری:

 به كسي كينه نگيريد

دل بي كينه قشنگ است.

به همه مهر بورزيد

به خدا مهر قشنگ است.

دست هر رهگذري را بفشاريد به گرمي

بوسه هم حس قشنگي است.

بوسه بر دست پدر

بوسه بر گونه مادر

لحظه حادثه بوسه قشنگ است.

بفشاريد به آغوش عزيزان

پدر و مادر و فرزند

به خدا گرمي آغوش قشنگ است.

نزنيد سنگ به گنجشك

پر گنجشك قشنگ است

پر پروانه ببوسيد

پر پروانه قشنگ است

نسترن را بشناسيد

ياس را لمس كنيد

به خدا لاله قشنگ است

همه جا مست بخنديد

همه جا عشق بورزيد

سينه با عشق قشنگ است

بشناسيد خدا را

هر کجا یاد خدا هست

سقف آن خانه قشنگ است...

تنهایی

نوشته شده در 12 / 4 / 1394 ساعت 17:37

اس ام اس

دلم مثل زمان کودکی ها تاب می خواهد

شبیه تشنه ای خسته که مشتی آب می خواهد

 شبیه مرد غمگینی که شب تا صبح بیدار است

دلم از هر چه در دنیاست قدری خواب می خواهد

 شبیه یک مسافر خسته در بین دو راهی ها

میان این همه واژه سلامی ناب می خواهد

 شبیه عکس لای دفتری خاکی که تا خوردَست

دلم چیزی نمی خواهد فقط یک قاب می خواهد

 شب است و در دل ظلمت سراغ نور میگیرم

دلم از آسمان شب فقط مهتاب می خواهد

 میان این " عزیزم " های بی احساس و تو خالی

" عزیزم " های هم زیبا و هم کمیاب می خواهد

 دلم لال است حرفش را از این چشمانِ تر بشنو

دلم را نازنین با بوسه ای دریاب، میخواهد !

مناجات

نوشته شده در 12 / 4 / 1394 ساعت 17:34

اس ام اس

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮ ...

ﺧﻮﺩﻣﺤﻮﺭﯼ ﻭ ﻏﺮﻭﺭ

ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﻣﯽ ﭘﺎﮐﯿﻢ ﺭﺍ.

ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺒﺨﺶ ...

ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻭ ﺻﺒﺮ

ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﻭ ﺩﻭﻣﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ

ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ....

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﮕﺮﺩﻡ

ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻭ ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ

ﮐه ﺍﻭﻟﯽ ﭘﺎﮐﯽ ﺟﺴﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ

ﻭ ﺩﻭﻣﯽ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺭﻭﻥ ﺭﺍ .....

 ﺍﻓﺮﯾﺪﮔﺎﺭﺍ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﻢ ....

 آمین یا رب العالمین..🙏